ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Баракатова Неоніла Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент ка­федри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: морфологія сучасної української літературної мови, стилістична морфологія.

Бобух Надія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української та іноземних мов вищого начального закладу Укооп­спілки «Полтав­ський університет економіки і торгівлі».
Коло наукових інтересів: морфологія сучасної української літературної мови, стилістична морфологія.

Ворушко Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Дніпропетровського національного уні­верситету імені Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: синтаксис української мови.

Ганжа Світлана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­чара.
Коло наукових інтересів: культура сучасної української мови, епістолярна спадщина українських письменників-класиків, фразеологія сучасної української літературної мови.

Гнатюк Мирослава Василівна — старший викладач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».
Коло наукових інтересів: українська діалектологія, діалектна фонологія, культура української мови.

Голікова Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­чара.
Коло наукових інтересів: лексикологія, історична граматика, граматика су­часної української мови, соціолінгвістика.

Гурко Олена Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: термінологія, лексикологія.

Датченко Юлія Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпропетровського національного універ­ситету імені Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: етнолінгвістика, контрастивне мовознавство сучасних слов’янських мов.

Дубова Олена Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Коло наукових інтересів: морфологія, функцій граматика, структурна типологія, прикладна морфологія.

Зайцева Вікторія В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, доцент ка­федри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: лексична система мови, семасіологія.

Заневич Ольга Євгенівна – кандидат філологічних наук, науковий спів­робітник відділу української мови Інституту українознавста ім. І. Крип’якевича НАН України.
Коло наукових інтересів: історія української мови, історичний синтаксис, історична морфологія.

Кедич Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: фразеологічна система української мови, її трансформація в художньому тексті.

Ковальчук Микола Савелійович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Дніпропетровського національного університету іме­ні Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: мова засобів масової інформації.

Корольова Валерія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент ка­федри української мови Дніпропетровського національного уні­вер­ситету імені Оле­ся Гончара.
Коло наукових інтересів: мовотворчість українських поетів, сучасна ук­раїнська літературна мова.

Левун Ніна Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ук­раїн­ської мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: термінологія, словотвір, стилістика і культура україн­ської мови.

Онищенко Геннадій Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: мова фольклору.

Плющай Олександр Олександрович – викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Коло наукових інтересів: лінгвістика, перекладознавство.

Попова Ірина Степанівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Коло наукових інтересів: синтаксична структура української мови, теоретичний синтаксис.

Рибалка Ярослава Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­ча­ра.
Коло наукових інтересів: історія української мови, історична лексико­логія, сучасна українська мова.

Серебрянська Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, докторант кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­ча­ра.
Коло наукових інтересів: лексична семантика, мова ЗМІ, лінгвокультуро­логія.

Сінкевич Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ук­раїнської мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­чара.
Коло наукових інтересів: лексикографія, стилістика.

Степаненко Олена Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Оле­ся Гончара.
Коло наукових інтересів: словотвір української мови, методика викладання української мови.

Тараненко Ксенія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей Університету митної справи та фінансів.
Коло наукових інтересів: прагматична лінгвістика, антонімічні відношення в сучасній українській мові.

Шевченко Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ук­раїнської мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­чара.
Коло наукових інтересів: лексикологія, проблемні пи­тання семантичного синтаксису сучасної української літературної мови.