ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Алексєєв Вадим Сергійович –  старший викладач кафедри іноземних мов для  гуманітарних спеціальностей Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Коло наукових інтересів: мова зарубіжної реклами.

 

Баранник Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Коло наукових інтересів: граматика, стилістика сучасної української літера­турної мови.

 

Ганжа Світлана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­чара.

Коло наукових інтересів: культура сучасної української мови, епістолярна спадщина українських письменників-класиків, фразеологія сучасної української літературної мови.

 

Голікова Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­чара.

Коло наукових інтересів: лексикологія, історична граматика, граматика су­часної української мови, соціолінгвістика.

 

Датченко Юлія Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпропетровського національного універ­ситету імені Олеся Гончара.

Коло наукових інтересів: етнолінгвістика, контрастивне мовознавство сучасних слов’янських мов.

 

Дев’ятко Юлія Сергіївна – аспірантка кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені Івана Мечникова.

Коло наукових інтересів: теорія та практика перекладу медичної термінології.

 

Євсєєва Галина Петрівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, психолінгвістика, державне управ­ління у сфері мовної політики.

 

Зайцева Вікторія В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, доцент ка­федри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Коло наукових інтересів: лексична система мови, семасіологія.

 

Карасьова Катерина Анатоліївна – здобувачка кафедри української мови Дніпропетров­ського національного університету імені Олеся Гончара.

Коло наукових інтересів: дискурсологія; комунікативна, когнітивна лінгвістика та лінгвопрагматика.

Ковальчук Микола Савелійович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Дніпропетровського національного університету іме­ні Олеся Гончара.

Коло наукових інтересів: мова засобів масової інформації.

 

Ковтун Альбіна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Коло наукових інтересів: лексикологія, семасіологія, лексикографія.

 

Коцюба Надія Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов Львівського регіонального інституту дер­жавного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Коло наукових інтересів: культура ділового мовлення, практична стилістика, прикладне мовознавство.

 

Купчинська Зоряна Олегівна – доцент кафедри української мови Львів­ського національного університету імені Івана Франка.

Коло наукових інтересів: ономастика, історія української мови.

 

Левун Ніна Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ук­раїнської мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Коло наукових інтересів: термінологія, словотвір, стилістика і культура української мови.

 

Лощинова Інна Сергіївна – аспірантка кафедри української мови Дніпропет­ров­ського національного університету імені Олеся Гончара.

Коло наукових інтересів: лексикологія, інноваційні процеси в сучасній україн­ській мові.

 

Мамич Мирослава Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія».

Коло наукових інтересів: питання гендерної лінгвістики, жанрології, стилістики тексту.

 

Мамчич Інна Петрівна ­– кандидат філологічних наук, доцент кафедри ук­раїн­ської мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Коло наукових інтересів: історія української літературної мови.

 

Просяна Альона Вікторівна – аспірантка Одеського національного університету імені Івана Мечникова.

Коло наукових інтересів: юридична лінгвістика, юридичний дискурс.

 

Рибалка Ярослава Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­ча­ра.

Коло наукових інтересів: історія  української мови, історична лексико­логія, сучасна українська мова.

 

Романюк Ілона Валентинівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика.

 

Сінкевич Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ук­раїнської мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­чара.

Коло наукових інтересів: лексикографія, стилістика.

 

Степаненко Олена Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Оле­ся Гончара.

Коло наукових інтересів: словотвір української мови, методика викладання української мови.

 

Українець Людмила Федорівна – доктор філологічних наук, професор, доцент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.

Коло наукових інтересів: проблеми української лінгвостилістики (фоно­стилістика).

 

Хрушкова Ольга Анатоліївна – викладач кафедри української мови Дніпро­петровського національного університету імені Олеся Гончара

Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, неологія, психолінгвістика.

 

Шевченко Лариса Леонідівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, концептологія, лексикографія.

 

Шевченко Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ук­раїнської мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон­чара.

Коло наукових інтересів: лексикологія, проблемні пи­тання семантичного синтаксису сучасної української літературної мови.

 

Шпітько Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпропетровського національного універ­ситету імені Олеся Гончара.

Коло наукових інтересів: славістика, словакістика, зіставна лексикологія й дериватологія.