ВИПУСК 16

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА
Датченко Ю. В. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПИСАНКИ ЯК ВІЗУАЛЬНО‑КУЛЬТУРНОГО ТЕКСТУ 3
Дев’ятко Ю. С. ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 11
Коцюба Н. Й. ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТА В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ ТЕКСТІ 20
Шевченко Л. Л. ЗМІСТ КОНЦЕПТУ ‘ЄВАНГЕЛІЄ’ (на матеріалі Нового Завіту) 28
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Ганжа С. А. АКСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОВІ ЕПІСТОЛЯРНИХ ТЕКСТІВ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 41
Зайцева В. В. ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОНІМІЧНИХ НОМІНАЦІЙ (на матеріалі українськомовного тексту газети) 50
Карасьова К. А. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ КОНКРЕТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО МОВЛЕННЯ (обставинні та з’ясувальні) 59
Ковальчук М. С., Алексєєв В. С. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ 70
Ковтун А. А. СПЕЦИФІКА МЕХАНІЗМІВ ТВОРЕННЯ ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ ВІД РЕЛІГІЙНИХ ЛЕКСЕМ 78
Купчинська З. О. ВІДТОПОГРАФІЧНІ ОЙКОНІМИ-ПЛЮРАТИВИ 88
Левун Н. В. СЛОВОТВІРНІ ТИПИ ЧЕРЕЗСТУПЕНЕВИХ ПОХІДНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 103
Просяна А. В. СУФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ У СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (на матеріалі законодавчих актів, що регулюють освітню діяльність) 111
Рибалка Я. І., Степаненко О. К. МОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ДЕЕТИМОЛОГІЗАЦІЮ 122
Сінкевич Н. М. ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ОПИС СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ У «ВЕЛИКОМУ ТЛУМАЧНОМУ СЛОВНИКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» 134
Хрушкова О. А. СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНО‑ГЕОГРАФІЧНИХ УРБАНОНІМІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 142
Шевченко Т. В. ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ В ОФІЦІЙНО‑ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА СЕМАНТИКИ 152
МОВА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО І ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
Голікова Н. С. КОНТЕКСТУАЛЬНІ «ВКРАПЛЕННЯ» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 161
Євсєєва Г. П., Баранник О. Ю. ОДНОСКЛАДНІ НОМІНАТИВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ ЯК ВИРАЗНІ СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ МОВИ РОМАНУ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШЕГО» 169
Лощинова І. С. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЛІВ-СИМВОЛІВ У МОВОТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 175
Мамич М. В. МЕДІА-ЖАНР «АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ» НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ЖІНКА» 186
Мамчич І. П. ПРОСТОРІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ОСОБЛИВІСТЬ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ ЛЕСІ СТЕПОВИЧКИ 196
Романюк І. В. ЕТИКЕТНІ МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ ‘ПРИВІТАННЯ’ І ‘ПРОЩАННЯ’ В ОПОВІДНИХ ТЕКСТАХ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО 206
Українець Л. Ф. ФОНЕТИЧНА КОНОТАЦІЯ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНО‑ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ МІФОЛОГЕМИ ВІТЕР (на матеріалі української поетичної мови початку ХХ ст.) 213
РЕЦЕНЗІЇ
Шпітько І. М. СЛОВАЦЬКИЙ ПОТЯГ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НЕОЛОГІЇ 223
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 230