ВИПУСК 15

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА
Гурко О. В. КАТЕГОРІЯ СТВЕРДЖЕННЯ У ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА ЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИТЛУМАЧЕННІ 3
Корольова В. В. ГЕНДЕРНІ КОНЦЕПТИ В МОВНІЙ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 11
Попова І. С. ПРО ПАРАДОКСИ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ УЧЕННЯ ПРО СИНТАКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ СЛІВ 18
Собецька Н. В. ГЕНДЕР І МОВА В СУЧАСНОМУ ЛІНГВІСТИЧНОМУ СВІТІ 28
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зайцева В. В. АНТРОПОНІМИ Й ТОПОНІМИ – ДЖЕРЕЛО ПОХОДЖЕННЯ МЕТОНІМІЇ (на матеріалі сучасної українськомовної газети) 37
Личук С. В. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ 47
Мосур О. С. ЙОСИФІНСЬКА ТА ФРАНЦИСКАНСЬКА МЕТРИКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ МІКРОТОПОНІМІЇ 58
Степаненко О. К. СУБСТАНТИВНІ БЛОКИ СЛОВОТВІРНОГО ГНІЗДА З ВЕРШИННИМ СОМАТИЗМОМ РУК-А 67
Тараненко К. В. АСОЦІАТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАГМАТИКИ АНТОНІМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 79
Шевченко Т. В. ФОНОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЯК КОМПОНЕНТИ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ 88
КУЛЬТУРА МОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 Карікова Н. М.  КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОНЦЕПЦІЇ ВАСИЛЯ СІМОВИЧА 95
 Коцюба Н. Й.  ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ ТЕКСТІ (на прикладі розпорядчих документів) 103
 Левун Н. В.  ШЛЯХИ ЗАСВОЄННЯ АКЦЕНТУАЦІЙНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 110
 Мамчич І. П.  МОВА НАКАЗІВ ПРО ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 118
 Миронюк С. С.  РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-ПРАВОЗНАВЦІВ 125
 Навчук Г. В., Шутак Л. Б.  КУЛЬТУРА МОВИ МЕДИКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЛІКАРСЬКОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ 133
 Пелипась М. І.  ПИТАННЯ НОРМАТИВНОСТІ РІЗНИХ ОДИНИЦЬ І ЯВИЩ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО 141
 Стасюк Т. В.  МОВНО-ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ / ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У РОЗРІЗІ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ 153
 Чепурко К. О.  ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ЛІТЕРИ Ґ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ (на матеріалі сучасних українських газет) 162
 Чорноус О. В.  ПУНКТУАЦІЙНІ ПОМИЛКИ В ТЕКСТАХ СУДОВИХ РІШЕНЬ 170
МОВА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО Й ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
 Голікова Н. С.  СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ МАРКЕРИ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ АНТОНІМІВ У ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ 177
 Ковальчук М. С.  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА МЕТАФОРИ В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО» 186
 Кондратенко С. І.  ЕТНОКОНЦЕПТ «МАЛЬВА» ЯК ЕЛЕМЕНТ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 193
 Лощинова І. С.  ОКАЗІОНАЛЬНІ НАТУРФАКТОНІМИ У ТВОРЧОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 202
 Рибалка Я. І.  ЖАРГОНІЗМИ В ЛІТЕРАТУРІ: МОВНІ ВИКРУТАСИ ЧИ ЗОНА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ? (на матеріалі роману «Архе» Л. Дереша) 212
 Сардарян К. Г.  ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КНИГИ СПОГАДІВ «HOMO FERIENS» ІРИНИ ЖИЛЕНКО 222
 Семак Л. А.  ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ 230
Відомості про авторів