ВИПУСК 13

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА
Козіна Ю. В. Знахідний-родовий як основний засіб маркування назв істот (причини виникнення) 3
Коцюба Н. Й. Офіційно-діловий текст як обʼєктсистемно-структурного аналізу 11
Новак Д. В. Історія походження іменних повних відмінюваних форм прикметника української мови 19
Попова І. С. Про дефініцію синтаксичного зв’язку (енциклопедичні та спеціальні довідкові видання) 31
Семотюк О.В. Типи відношень між основним і вставленим текстом 40
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Гурко О. В. Функціювання синонімічних пар дієслів у перекладах Біблії І. Огієнка та І. Хоменка 49
Лобачова І. М. Теоретичні питання словотвірної синонімії та словотвірної варіантності (на матеріалі українського прикметника) 57
Медведєва Т.М. Інолексеми як один із чинників становлення лексичної системи української мови 66
Монахова Т. В. Постмодерністський кітч у лінгвістиці 74
Решетняк О. О. До питання семантичної трансформації бібліїзмів із топонімом вавилон 82
Швидка Н. В. Структурно-семантична організація біблійного фразеологізму содом і гоморра 91
ДІАЛЕКТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Баньоі В.Ф. Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа з атрибутивнимикомпонентами апелятивного походження 99
Харьківська О. В. Суфіксальний словотвір іменників в українських говірках Закарпаття 112
МОВА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО Й ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
Ґоца Е. Д. ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ І. СВІТЛИЧНОГО «У МЕНЕ – ТІЛЬКИ СЛОВО» 121
Корольова В. В. СУЧАСНА ПОЕТИЧНА ГРАФІКА 129
Кравчук Л. В. ОКАЗІОНАЛІЗМИ-ІНОЛЕКСЕМИ В ТЕКСТАХ МАС-МЕДІА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 137
Пискач О. Д. СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕМ У РОМАНІ МАРИНИ ГРИМИЧ «ВАРФОЛОМІЄВА НІЧ» 145
Щепанська Х. А. ВНУТРІШНЯ АНТИНОМІЧНІСТЬ ОБРАЗУ СЕРЦЯТА МОВНІ ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ У ПОЕТИЧОМУ ДИСКУРСІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША  157
Яворський А. Ю. ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК У ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА «СОНЕЧКО МОЄ, ЧОРНЕЙ ВОЛОХАТЕ» 164
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 172