ВИПУСК 12

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА

Т. В. Ворушко Уподібнення словоформ у межах простого речення

Ю. В. Каморникова Граматична категорія членів речення через призму синтаксичних відношень

О. В. Комов Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп’ютерний дискурс)

О. В. Орленко Семантична асиметрія опозиції прийменників над і під в українській мові

І. В. Романюк Розмовне мовлення персонажів у художньому діалозі

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

І. І. Ворона Використання церковно-релігійних термінів-синонімів у проповідях

О. І. Білоусова Словосполучення термінологічного характеру в мові українського законодавства

І. М. Демешко Морфонологія словотвірних гнізд із нечленованими питомими вершинними дієсловами другого морфонологічноготипу в сучасній українській мові

Ю. О. Дем’янова Національно-комунікативні особливості паремійних формул прокльонівта злопобажань

О. Є. Заневич Акузатив при запереченні в українській мові кінця XIХ – початку ХХ ст.: Типи структурних моделей

Н. Г. Майборода Стилістичні функції біблеїзмів у творчості Дмитра Яворницького

Т. В. Мороз СПІЛЬНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ БІБЛІЇ 1903 РОКУ ТА МОВИ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА: ЛЕКСИКА ВИСОКОГО СТИЛЮ

Т. А. Нестеренко ДО ПИТАННЯ ПРО СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ

Т. В. Стасюк РОЗВИТОК ТЕРМІНОСФЕР ЯК НАСЛІДОК СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ТЕРМІНИ

МОВА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО Й ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

А. І. Білозуб ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПРИЙОМИ МОВНОЇ ГРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОСТМОДЕРНОМУ ТЕКСТІ

І. О. Дегтярьова Стилістичні засоби мовної економії у постмодерністському тексті

І. В. Кевлюк ПРАГМАТИКА СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕМ ІЗ КОМПОНЕНТОМ ОКО В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

О. М. Турчак ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ АНТРОПОНІМІВ У МОВНОМУ ПРОСТОРІ ТВОРІВ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА