ВИПУСК 11

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА

О. Л. Ачилова МОВНА ГРА В ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ

Г. А. Валігура ТРАНСФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ РЕЧЕНЬ З ІЛОКУТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ

Т. В. Ворушко УПОДІБНЕННЯ СЛОВОФОРМ ІЗ РІЗНИХ ПРЕДИКАТИВНИХ ЗОН

Л. І. Дерев’янко ВНУТРІШНЯ СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ В ПРИЙМЕННИКОВО-ІМЕННИКОВИХ СТРУКТУРАХ ІЗ ПЕРВИННИМИ ЧАСОВИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ

С. В. Зайцева ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ ЯК НОВА ФОРМА МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

О. А. Ільченко ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Н. М. Карікова ІНДИВІДУАЛЬНА НОРМА ЯК РІЗНОВИД МОВНОЇ НОРМИ

Т. В. Монахова ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОГО МАНІПУЛЮВАННЯ

C. В. Мясоєдова ГРАМАТИЧНА Й ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕПРЯМИХ СПОНУКАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ З ДІЄСЛОВАМИ ДІЙСНОГО СПОСОБУ

Л. В. Станіславська ВАЛЕНТНІСТЬ ЯК СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА КАТЕГОРІЯ ДІЄСЛОВА-ПРЕДИКАТА

Р. А. Трифонов «НЕЗНАННЯ СЛОВА» ЯК ПРАГМАТИЧНА МЕТАМОВНА ДЕКЛАРАЦІЯ

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В. В. Ковтун СЕМАНТИКА ПРИКМЕТНИКІВ ЧЕРВОНИЙ/КРАСНИЙ В ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі українських східнослобожанських говірок)

В. В. Корольова СУФІКСАЦІЯ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ В НАЗВАХ ОСІБ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

З. О. Купчинська ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ ТА ПОСЕСИВНА ОЙКОНІМІЯ УКРАЇНИ

Ю. Є. Манохіна ОКАЗІОНАЛЬНІ ІМЕННИКИ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ЗБІРНОСТІ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

А. М. Поповський ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ СЛОВА ПЕРЕКОТИПОЛЕ  В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

А. С. Стадній КОНОТАТИВНО МАРКОВАНІ ДІЄСЛОВА НА ПОЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

К. М. Шаповал ПРОСТІ ТА СКЛАДЕНІ ПРИСЛІВНИКОВІ ПРИЙМЕННИКИ ПРОСТОРОВОЇ СЕМАНТИКИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ РОЗТАШУВАННЯ ТА РУХУ ПО ВЕРТИКАЛІ

А. Швець ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГІЧНОГО РІВНЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ МЕШКАНЦІВ МІСТА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

Л. М. Шуст НАЗВИ КОМАХ-ДОМАШНІХ ПАРАЗИТІВ У ГОВІРКАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

А. Ю. Яворський АНОРМАТИВИ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (за матеріалами друкованих ЗМІ)

МОВА ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Т. В. Бабич ЗМІНА СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ

З. О. Дубинець СПОСОБИ ЕВФЕМІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ПРЕСІ

І. І. Ільченко, Д. В. Бабич ПОЕТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТВОРІВ ПЕТРА РЕБРА

І. М. Лобачова ПОРІВНЯННЯ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ВИДІВ ТРОПІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ СВЯТОГО ПИСЬМА ХХ СТ.

Р. В. Пикалюк ЗАПЕРЕЧНІ МОВНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ І. БАГРЯНОГО

Л. В. Поліщук НАРОДНОПІСЕННА МЕТАФОРА В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТНОГО ІМЕНІ

С. С. Пономаренко ОСОБЛИВОСТІ АКЦЕНТУАЦІЇ ЗАЙМЕННИКІВ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі українських видань Апостола ХVІ–XVII ст. порівняно з московським виданням 1564 р.)

І. М. Ходарєва СИНОНІМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ  ОДИНИЦЬ   ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ЛЮБОВ (за матеріалами художньої прози П. Загребельного)

С. В. Щербак, О. Б. Каневська ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЛІЧИЛОК

НАУКОВА ХРОНІКА

Т. В. Шевченко ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «КУЛЬТУРА МОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ» (м. Дніпропетровськ, 12–13 квітня 2012)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ