ВИПУСК 9

ЗМІСТ

Титул
Баракатова Н. А. Флективна класифікація українських дієслів з повною парадигмою 3
Брацун О. І. Крилаті вислови як художньо-образний засіб сучасної мови 11
Вакуленко В. Ф. Слова-концепти давньогрецького походження в українських замовляннях 17
Гандзюк О. М. Функціонування прийменників в українських прислів’ях і приказках з адвербіальною семантикою 25
Гандзюк О. М., Масицька Т. Є. Особливості функціонування інфінітива в українських прислів’ях і приказках 33
Ганжа С. А. Структурно-семантичні і стилістичні фактори формування фразем 40
Датченко Ю. В. Сербській мовленнєвий етикет 50
Довгань О. В. Концептуалізація як фактор інтерпретації художнього тексту та збереження його стилю у процесі перекладу 57
Євсєєва Г. П. Мовлення сучасної молоді – дзеркало соціальної культури країни 67
Єгорова В. С. Культура мовлення сучасної молоді 74
Зайцева В. В. Перифрастичні одиниці та метонімічні перенесення в газетному тексті 78
Зубець Н. О. Сучасні тенденції у практиці українського офіційно-ділового мовлення 89
Іванський Р. Д. Культура юридичної мови: проблеми та перспективи вдосконалення 95
Катиш Т. В. Структурно-граматична характеристика української радіотехнічної термінології 102
Ковальчук М. С. Інноваційна лексика в мові преси початку ХХІ століття 110
Козак Л. В. Формування навичок професійного мовлення у студентів вищих навчальних закладів 118
Кондратенко С. І. Лексико-семантичне поле фітокольо-ративу «рожевий у мовній картині світу Олеся Гончара 126
Кочан І. М. Мовна норма і термін 138
Кравченко В. М. Співвідношення експресивних мовних засобів у публіцистичному стилі 150
Кузьмич О. Я. Лексичні засоби творення комізму 158
Кулакевич Л. М. Лексичні особливості текстів документів (щодо методики викладання теми у внз) 165
Лапінська О. М. Екстралінгвістичні чинники запозичень англіцизмів у сучасній українській мові 173
Литвиненко О. В. Лексико-семантична група «велика кількість грошей» як складова концепту неозначено великої кількості 182
Магрицька І. В. Мішане мовлення політиків як хвороба українського суспільства 190
Малигіна Л. І. Внесок Івана Манжури у формування української лексикографії 200
Мамчич І. П. Причини виникнення лексичних помилок у науковому тексті 210
Міняйло Р. В. Лексико-стилістичний аналіз дієслівних термінів українського рибальства 220
Нуждак Л. В. Український іменник посттоталітарної доби: еколінгвістичний аспект 227
Онищенко Г. А. Символізовані денотати у метафоричній структурі української народної загадки 232
Пєтухова О. В. Джерела поповнення термінів з металознавства 243
Півень В. Ф. Знаковість як ознака культури мови Івана Світличного 250
Рибалка Я. І. Фірмоніми як компонент сучасної мовної картини світу (на матеріалі назв міста Дніпропетровська) 258
Савченко А. Л. Актуальність набуття навичок культури мови для майбутніх інженерів 268
Сікорська З. С. Про особливості вживання прийменника при у професійному мовленні 275
Стасюк Т. В. Високі технології мовного впливу: лексико-граматичне кодування інформації та її семантична обробка 282
Ткач Л. М., Рибалко І. В. Культура мови як важливий чинник підготовки фахівців-документознавців 291
Улянич А. В. Діалектна лексика як елемент етнолінгвістичної основи драматичних творів Івана Франка 303
Христя О. В. Викладання української мови у технічному внз 311
Шевченко Т. В. Лексико-семантична група слів на позначення шляхів сполучення в українській мові 317
Шпітько І. М. Фонетична інтерференція в інформаційному просторі України 323
Відомості про авторів 333  pdf
Видавничі дані