ВИПУСК 10

ЗМІСТ

Титул
Акастьолова О.Г. Конструктивний синтаксис поетичної мови (на матеріалі поезії М. Драй-Хмари) 3
Бабич Т.В. Дія закону відкритості слова як вияв асиметричного дуалізму мовного знака 10
Баракатова Н.А. Динаміка родової належності невідмінюваних субстантивів 14
Баранник О.Ю. Фразеологічні одиниці в проекції на члени речення (в аспекті вишівського викладання курсу сучасної української мови) 23
Білоусова О.І. Грамема теперішнього часу дієслова, її реалізація в мові законодавства 29
Боярчук О.С. З історії лексики української ділової мови (відомість, відомство) 38
Вакуленко В.Ф. Слова-символи в мові українського фольклору: асоціативний план (на матеріалі текстів українських балад) 50
Ганжа С.А. Аксіологічні аспекти фразеологічної мікросистеми «поведінка людей» у «Щоденниках» Олеся Гончара 59
Гурко О.В. Семантична структура термінолексики графічного дизайну 66
Дубинець З.О. Іншомовні слова і терміни в ролі евфемізмів 74
Зайцева В.В. Особливості газетно-публіцистичного стилю 82
Іншаков А.Є. Кольоратив чорний у староукраїнській мові (ХІ–ХІV ст.) 92
Кедич Т.В. Поширення фразеологічних одиниць як один із типів структурно-семантичної трансформації фразеологізмів 101
Ковальчук М.С. Стилістичний потенціал сучасної пост-модерністської прози 108
Козак Л.В. Тематична структура української технічної термінології 115
Кондратенко С.І. Частиномовний аналіз фітокольоризмів у творах Олеся Гончара 122
Кравченко В.М. З легенд про назви рослин 131
Кузьмич О.Я. Фразеологізми як засоби комічного в мові українського журналу «Перець» 139
Кулакевич Л.М. Лексико-граматичні особливості назв посад, наукових ступенів, звань, професій у документах (з методики викладання дисципліни «Діловодство і машинопис») 145
Купчинська З.О. Архаїчна ойконімія України з компонентом з- 153
Майборода Н.Г. Розмовні елементи як стилістичний компонент мовотворчості Дмитра Яворницького 161
Мамчич І.П. Функціонально-семантичний аналіз індивідуально-авторських фразеологізмів у тетралогії «Січеславщина» Василя Чапленка 168
Микитюк О.Р. Формування української граматичної термінології 176
Морозова Г.О. Внутрішня форма і вмотивованість термінів акушерства і гінекології 183
Онищенко Г.А. Способи творення метафоричних образів в україн-ських народних загадках 189
Пєтухова О.В. Паронімія як лексико-семантичне явище в україн-ській термінології металознавства 197
Поліщук Л.В. Граматична парадигма суб’єктного імені в струк-турі тексту української народної пісні 205
Попова І.С. Деякі міркування щодо дефініції речення в су-часному синтаксисі (нормативно-довідкові видання) 217
Рибалка Я.І. Фонетичні зміни в історичному розвитку слів, що ведуть до затемнення їхньої етимології 225
Савченко А.Л. Аналіз синтаксичних особливостей наукових текстів на заняттях з дисципліни «Наукове мовлення» 233
Сінкевич Н.Г. Сучасний електронний український словник як база лінгвістичного аналізу слова 240
Стасюк Т.В. Стан дослідження мовного впливу як складової ділової комунікації 245
Степаненко О.К. Парадигматична структура першого ступеня похідності словотвірного гнізда з вершинним соматизмом голов-а в українській мові 253
Тараненко К.В. Семантико-прагматичні особливості антонімів української мови 260
Ткач Л.М. Лінгвістичний феномен молодіжної культури 267
Турчак О.М. Частиномовна та функціонально-стилістична характеристика одоративної лексики у творах Григора Тютюнника 275
Чернобай Г.С. Семантична характеристика безособових одиниць української мови на позначення внутрішніх станів людини 283
Шевченко Т.В. Функціональна семантика фразеологічних одиниць у романі «Берестечко» Ліни Костенко 292
Відомості про авторів 299 pdf
Видавничі дані