Вимоги до статей

Стаття повинна містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядалася проблема і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних сторін загальної проблеми, про які йтиметься у статті; формулювання мети й завдань дослідження; виклад матеріалу з обґрунтуванням одержаних результатів; висновки та перспективи дослідження в цьому напрямі.

 • Обсяг статті – 8–12 сторінок в електронному варіанті в редакції Word. Стандарти – кегль 16 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman. Текст друкується без переносів і табуляції. Вирівнювання за шириною.
 • До статті подається шифр УДК, анотації (кегль – 14) та перелік ключових слів (кегль – 14). Анотації подаються через рядок (українською, російською, англійською – до 500 знаків). Під відповідною анотацією – перелік ключових слів. Ключові слова не повинні дублювати заголовок.
 • Приклади в тексті подаються без лапок (дозволяється виділення напівжирним шрифтом мовних одиниць в ілюстративному матеріалі, поданому курсивом). Розділові знаки ставляться після дужок, посилань. Цитати беруться в подвійні лапки «…», а значення слів подаються в одинарних верхніх лапках ‘…’. Чітко розмежовуються тире () та дефіс (-). Напр.: фізико-технічний, механіко-математичний, але «соціолінгвістика – це …», с. 2–15, у 20–30 рр. ХХ ст. Апостроф позначається так: ’ (верхня кома).
 • УВАГА! Прізвища дослідників-попередників наукових положень обов’язково паспортизувати. Бібліографічні посилання в тексті оформлювати так: [3], [5, с. 24], [4, с. 7; 6, с.18–21], [3; 4; 6]. Примітки подати перед бібліографічними посиланнями.
 • Бібліографічні посилання, оформлені відповідно до стандартних вимог (зразок див. нижче), подаються в алфавітному порядку. Якщо вказівка на автора статті на електронному ресурсі відсутня, то посилання розташовують після всіх інших посилань. Якщо джерел фактичного матеріалу кілька (3 і більше), посилання на них оформляються окремим списком через один рядок після бібліографічних посилань і в тексті подаються в круглих дужках: (2, с. 53).
 • ОКРЕМО подати реферат статті англійською мовою (в оригінальному авторському перекладі (не машинному) для розміщення на сайті збірника наукових праць. Обсяг – 1800–2300 знаків в електронному варіанті в редакції Word. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, звичайний. Текст друкувати без переносів і табуляції, вирівнювати за шириною.
 • Структура реферату: 1) ПІБ автора/авторів; 2) назва статті; 3) короткий виклад (актуальність, мета, завдання, висновки, перспективи дослідження. Кожний компонент бажано наводити з абзацу) змісту статті; 4) перелік ключових слів (Keywords); 5) список літератури (References) (укладений згідно з вимогами до транслітерації списку використаних джерел). Усі складники реферату оформити за зразком відповідних складників наукової статті і подати через рядок.
 • Реферат статті англійською мовою разом із транслітерованим списком літератури буде розміщено на сайті видання після виходу збірника наукових праць для індексації пошуковими системами наукометричних баз даних. Відповідальність за якість перекладу і транслітерації списку літератури повністю покладено на автора статті.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПОЧАТКУ І ЗАВЕРШЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 801.311

І. П. Мамчич

 

УКРАЇНСЬКА МОВА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

 

Анотації трьома мовами друкуються напівжирним шрифтом з абзацу.

 

Ключові слова (під анотацією відповідною мовою): до 10 термінів за проблематикою статті. Друкуються звичайним курсивом з абзацу.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
 2. Голубовська І. О. Етноспецифічні контексти мовної свідомості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук / І. О. Голубовська. – К., 2004. – 38 с.
 3. Коцюбинський М. Зібрання творів : у 7 т. / М. Коцюбинський. – К. : Наук. думка, 1974–1975. – Т. 6 : Листи. – 311 с.
 4. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за заг. ред. І. К.Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1969. – 583 с.
 5. Сучасна українська літературна мова : підруч. / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. – [3-тє вид., стер.] – К. : Вища шк., 2001. – 430 с.
 6. Українська мова : енциклопедія / [редкол. Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Укр. енциклоп., 2007. – 856 с.
 7. Фразеологічний словник української мови : у 2 т. / [авт.-уклад. Г. М. Удовиченко]. – К. : Вища шк., 1984.
 8. Карелова И. И. Национальная концептосфера и идиоконцептосфера (на материале произведений Л. Е. Улицкой) [Електронний ресурс] / И. И. Карелова. – Режим доступу : http://vspu.ru/.

Для публікації статті (орієнтовний термін виходу збірника – грудень 2015 р.) необхідно не пізніше 20 вересня 2015 року надіслати вкладеними файлами на електронну адресу: ukrmova79@gmail.com:

 1. Текст статті, оформлений згідно з вимогами. Назва файла: Mamchych_stattya.doc
 2. Відомості про автора(ів): ПІБ (повністю), науковий ступінь і звання, посада, адреса проживання, електронна адреса для спілкування, контактний телефон та коло наукових інтересів. Назва файла: Mamchych_vidomosti.doc
 3. Реферат наукової статті англійською мовою. Назва файла: Mamchych_referat.doc
 4. Сканований витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку або сканований відгук на статтю наукового керівника (для аспірантів і викладачів без наукового ступеня). Назва файла: Mamchych_vidguk.doc

Реквізити для зарахування коштів

(оплата здійснюється після прийняття статті до друку (NB!)

Для співробітників ДНУ вартість публікації складає 45 грн за 1 сторінку статті. Ціну складає публікація статті в збірнику.

Для авторів з інших ВНЗ вартість публікації складає 53 грн за 1 сторінку статті. Ціну складає публікація статті в збірнику наукових праць та доставка замовленим листом авторського примірника збірника по території України). На адресу однієї статті (незалежно від кількості авторів) надсилається один примірник. За потреби додаткові примірники можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 50 грн. Одноосібні статті докторів наук, професорів друкуються безкоштовно.

Оплату за друк статті потрібно здійснювати на розрахунковий рахунок 26009060004523 у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, одержувач – ПП Біла К. О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги ______(вказати ПІБ першого автора). Платіж без ПДВ. УВАГА! Якщо графу «Призначення платежу» заповнено неправильно, то публікація не буде вважатися оплаченою.

Контактний телефон у робочі дні з 9:00 до 17:00 (за київським часом):
+38 (067) 972–90–71 Біла Катерина Олексіївна.

Свої запитання надсилайте на адресу: ukrmova79@gmail.com

З повагою редакційна колегія збірника
«Дослідження з лексикології і граматики української мови»

 

Завантажити файли у форматі MS Word:
Вимоги до Referencesword
Вимоги до статей (2016)