Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура мови в українському суспільстві»

Шановні автори! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Культура мови в українському суспільстві», яка відбудеться 10–11 квітня 2014 року в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара.
Заплановано роботу таких секцій:
1.       Культура мови як соціолінгвістична категорія.
2.       Культура мови в державних установах.
3.       Культура мови в закладах освіти.
4.       Культура мови і сучасний літературний процес.
5.       Культура мови в засобах масової інформації.

Для участі в конференції та публікації статті у найближчому номері збірника наукових праць «Дослідження з лексикології і граматики української мови» необхідно до 10 березня 2014 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу ukrmova79@gmail.com:
1. Заявку учасника конференції (форма додається).
2. Статтю, оформлену відповідно до вимог.
3. Аспірантам і викладачам без наукового ступеня – додатково витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.

Статті учасників конференції буде надруковано у випуску 15  (2014 р.). Запланований термін видання збірника – квітень 2014 року.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ЦЕНТР ІСТОРІЇ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Культура мови в українському суспільстві», яка відбудеться 10–11 квітня 2014 року в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара.

Заплановано роботу таких секцій:

 1. Культура мови як соціолінгвістична категорія.
 2. Культура мови в державних установах.
 3. Культура мови в закладах освіти.
 4. Культура мови і сучасний літературний процес.
 5. Культура мови в засобах масової інформації.

Проїзд та харчування за рахунок учасників конференції.

Для участі в конференції та публікації статті в збірнику наукових праць (зареєстрований як фахове видання, у якому можуть публікуватися результати досліджень з філологічних наук) просимо до 10 березня 2014 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу ukrmova79@gmail.com:

 1. Заявку учасника конференції (форма додається).
 2. Статтю, оформлену відповідно до вимог.
 3. Аспірантам і викладачам без наукового ступеня – додатково витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.

Реквізити для зарахування коштів

(організаційний внесок у розмірі 100 грн. та за друк статті)

Для співробітників ДНУ вартість публікації дорівнює 30 гривень за 1 сторінку статті, оформлену відповідно до вимог редакційної колегії. Ціну складає публікація статті в збірнику наукових праць.

Для авторів з інших ВНЗ вартість публікації складає 35 грн. за 1 сторінку, оформлену відповідно до вимог редакційної колегії. Ціну складає публікація статті в збірнику наукових праць та доставка замовленим листом авторського примірника збірника по території України).

На адресу однієї статті (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський примірник збірника статей. За потреби додаткові примірники можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 50 грн.

Оплату потрібно здійснити на розрахунковий рахунок 26009060004523 у ПАТ КБ «Приват­банк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, одержувач – ПП Біла К. О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги ________(вказати ПІБ першого автора доповіді). Платіж без ПДВ.

УВАГА! Якщо графу «Призначення платежу» заповнено неправильно, то публікація не вважатиметься сплаченою.

ВИМОГИ до статті в збірник наукових праць

Стаття повинна містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядалася названа проблема і на які спирається автор, виділення не розв’язаних раніше сторін загальної проблеми, якій присвячена стаття, формулювання мети й завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням одержаних результатів; висновки до статті і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

 

 • Обсяг статті – 8–12 сторінок в електронному варіанті в редакції Word, збережена у форматі .doc. Назва файлу латиницею за прізвищем першого автора.
 • До статті подається УДК; анотації, перелік ключових слів трьома мовами (рос., укр., англ.).
 • Стандарти – кегль 16 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman.
 • Приклади в тексті статті виділяються курсивом.
 • Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки, наприклад (це слово в тексті статті не скорочується): [3], [5, с. 24], [4, с. 7; 6, с.18–21], [3; 4; 6]. Примітки подаються в кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
 • У кінці статті подаються БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ, оформлені відповідно до стандартних вимог (зразок див. нижче). Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку. Якщо в посиланні на електронний ресурс відсутня вказівка на автора статті, то такі посилання розташовуються після всіх інших посилань.
 • Окремим файлом додаються: відомості про автора із зазначенням ПІБ (повністю), наукового ступеня і звання, посади, адреси проживання, електронної адреси, контактного телефону та кола наукових інтересів. Назва файлу кирилицею за прізвищем першого автора.

 

Зразок оформлення початку статті:

 

УДК 801.311

Д. Х. Баранник

 

УКРАЇНСЬКА МОВА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

 

Перед статтею з абзацу подається анотація українською, російською, англійською мовами (до 5 рядків кожна), жирним шрифтом.

 

Ключові слова: наводиться кілька термінів за тематикою і проблематикою статті. Друкуються нежирним курсивом з абзацу.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: Перун, 2003. – 1440 с.
 2. Голубовська І. О. Етноспецифічні контексти мовної свідомості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук / І. О. Голубовська. – К., 2004. – 38 с.
 3. Коцюбинський М. Зібрання творів: у 7 т. / М. Коцюбинський. – К.: Наук. думка, 1974–1975. – Т. 6: Листи.
 4. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за заг. ред. І. К.Білодіда]. – К.: Наук. думка, 1969. – 583 с.
 5. Сучасна українська літературна мова: підруч. / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. – [3-тє вид., стер.] – К.: Вища шк., 2001. – 430 с.
 6. Українська мова: енциклопедія / [редкол. Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін.]. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.
 7. Фразеологічний словник української мови: у 2 т. / [авт.-уклад. Г. М. Удовиченко]. – К.: Вища шк., 1984.
 8. Карелова И. И. Национальная концептосфера и идиоконцептосфера (на материале произведений Л. Е. Улицкой) [Електронний ресурс] / И. И. Карелова. – Режим доступу: http://vspu.ru/.

УВАГА! Статті, які надійшли після вказаного терміну та не відповідають вимогам ДАК України щодо структури та оформлення, до друку не приймаються.

 

Телефони для довідок:

з організаційних питань конференції:

(056) 374-98-76 Центр історії та розвитку української мови, директор Голікова Наталія Сергіївна; (056) 374-98-85 кафедра української мови, завідувач Ковальчук Микола Савелійович;

щодо публікації статті в збірнику наукових праць:

у робочі дні з 9.00 до 17.00  +38 (063) 65-11-984 технічний редактор збірника Єпішко Марина Григорівна. Також свої запитання надсилайте на адресу: е-mail: ukrmova79@gmail.com

 

Будемо раді вітати Вас на конференції!

Оргкомітет конференції

 

ЗАЯВКА на участь

у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Культура мови в українському суспільстві»

(10–11 квітня 2014 року)

 

 

ПІБ учасника
Науковий ступінь, учене звання (за наявності)
Посада та місце роботи
Коло наукових інтересів
Назва доповіді
Обрана секція (№ та назва)
Контактна адреса у форматі:ПІБ отримувачавулиця, № будинку, № квартири

місто

індекс

________________________________

________________

________________

Контактний телефон
e-mail
Планую __виступити з доповіддю (до 10 хв.)__взяти участь як слухач__дистанційну участь
Кількість необхідних примірників (до вартості публікації включено лише один авторський примірник збірника)
Потреба у бронюванні готелю (у випадку очної участі) __так            __ні
Потреба у надсиланні персонального запрошення (у випадку очної участі) __так             __ні

 

wordЗавантажити лист в формате msword 

Оргкомітет конференції